ODTÜ-SUNY Ortak Lisans Programları


Burs Yönergesi

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ODTÜ – SUNY ULUSLARARASI ORTAK LİSANS PROGRAMLARI
BAŞARI BURSLARI YÖNERGESİ
 
1. Bu Yönerge, “Yükseköğretim Kurumlarının Yurtdışındaki Kapsama Dahil Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik”’in 11. maddesi, ikinci fıkrası çerçevesinde, ODTÜ-SUNY işbirliği ile yürütülen Uluslararası Ortak Lisans Programlarına kayıtlı öğrencilere verilecek başarı burslarının esas ve usullerini düzenler.
 
2. Başarı bursları, başarılı öğrencilerin ODTÜ ve SUNY kampuslarındaki öğrenim ücretlerinden kısmen veya tamamen muaf tutulması şeklinde uygulanır. Her akademik yılda verilecek başarı bursu sayısı ve burs miktarı, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından her ortak lisans programının ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıfını okuyacak öğrenciler için ayrı ayrı olmak üzere belirlenir ve ilân edilir. Burs sayısı ve miktarının belirlenmesinde, bursun kullanılacağı akademik yılda her sınıfa kayıtlı tahmini öğrenci sayıları, program gelir ve giderleri, ilgili SUNY kampusunun vereceği burs miktarı ile diğer geçici ve kalıcı mali destekler göz önüne alınır.

3. Başarı bursları, ODTÜ-SUNY ortak lisans programlarında en az bir yılı (Hazırlık Okulu hariç iki normal dönemi) tamamlamış öğrencilere akademik yıl sonundaki başarıya bağlı olarak, takip eden akademik yılda kullanılmak üzere verilir. Her akademik yıl sonunda, her ortak lisans programının birinci, ikinci ve üçüncü sınıfını tamamlamış olan ve burs koşullarına uyan öğrenciler arasından, Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (Weighted CUMGPA) en yüksek olan öğrenciden başlayarak ilân edilen sayıda öğrenciye takip eden akademik yıl için başarı bursu verilir. Ağırlıklı Genel Not Ortalaması, ODTÜ ve SUNY’de alınan derslere ait notların ağırlıklı ortalamasıdır. Müfredatın parçası olarak yaz dönem(ler)ini içeren yıllarda, akademik yıl ağırlıklı Genel Not Ortalaması yaz dönem(ler)i dahil edilerek hesaplanır.
 
4. Başarı burslarından: (i) ODTÜ veya SUNY’de 3.00 veya üstü Genel Not Ortalamasına sahip olan, (ii) son iki dönemde normal ders yükünü alan ve hangi bir dersten çekilmemiş olan; (iii) aldıkları derslerden son not olarak ODTÜ’de FD, FF, U, NA notu veya SUNY’de F notu bulunmayan; (iv) disiplin cezası almamış olan öğrenciler yararlanabilirler.

5. Her akademik yıl sonunda verilen burs miktarı, takip eden akademik yılda öğrenci tarafından yatırılacak öğrenim ücretinin taksitlerinden eşit miktarlarda düşülür ve kalan meblağ öğrenci tarafından karşılanır. Bursun tahsis edildiği yılın ilk döneminde, Dönem Not Ortalamasının (GPA) 2.50’nin altına düşmesi halinde ikinci dönem burs verilmez. Bursun, tahsis edildiği akademik yılda kullanılması esastır. Mücbir bir sebeple kullanılamayan bursların başka bir yıla aktarılması için Üniversite Yönetim Kurulu kararı gerekir. ÖSYM katalogunda ilân edilen burslu kontenjana yerleştirilen öğrenciler de bu Yönerge kapsamında tanımlanan başarı burslarından yararlanabilir.

6. Bu burs programı, 2006–2007 ders yılında kullanılmak üzere tahsis edilecek burslarla başlar.

7. Bu Yönerge hükümleri ODTÜ Rektörü tarafından yürütülür. 
 
8. Bu Yönerge, ODTÜ Yönetim Kurulu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.